Er is in januari een werkgroepje gevormd van omwonenden die (a) hun eigen opvattingen niet herkennen in het Verslag van de maatwerkprocedure en (b) vinden dat in de nu voorliggende ontwerp-omgevingsvergunning geen garantie wordt gegeven dat de toezeggingen door Kremer BV en GroenLeven BV gedaan tijdens die maatwerkprocedure worden nagekomen.

Deze werkgroep heeft alle beschikbare informatie m.b.t. de voorliggende ontwerpvergunning verzameld en daarover voorlichting gegeven aan omwonenden.

Ook is een enquête uitgezet op 138 adressen rondom de plas. Deze is door 48 bewoners ingevuld. Van hen is slechts 10% het eens met de ontwerp-omgevingsvergunning, 21% is het alleen eens wanneer er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zoals verhuizing van Kremer BV, zekerheid dat de plas open blijft voor iedereen en/of zekerheid over de vergoeding voor bewoners. Maar liefst 69% van deze bewoners is het helemaal niet eens met deze vergunning.

Lees hier het verslag met alle details over de gebruikte methode. 

Volg en like ons